top of page

VERKOOPVOORWAARDEN

Klinicare Shop Bénélux

Ormeauxlaan 30-32 1180 Ukkel

België
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0724.691.651

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: christian@klinicare.be of shop-uccle@klinicare.be.

Bij communicatie met Klinicare Shop Bénélux, gelieve uw bestelnummer en alle andere relevante informatie die u bij de hand heeft te vermelden, zodat we u snel en adequaat kunnen antwoorden.

1. DEFINITIES

In deze verkoopvoorwaarden moet onder de volgende termen worden verstaan:

 • “ Koper ”: verwijst naar elke natuurlijke (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een contractuele relatie heeft of zal hebben metKLINICARE WINKEL SRL, van welke aard dan ook. Elke Koper verbindt zich ertoe de producten vanKLINICARE WINKEL SRLmet het enige en exclusieve doel om ze door te verkopen, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd doorKLINICARE WINKEL SRL. De Koper zal hierna ook worden aangeduid met de woorden "u" en "de uwe".

 • “ Klant ”: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 • “ Producten ”: alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van dit verkoopcontract.

 • “ Goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument ”: goederen niet geprefabriceerd, maar vervaardigd op basis van een individuele keuze of een beslissing van de consument.

 • “ Koopovereenkomst ”: elk contract waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst aan de koper aan te bieden, waarbij deze koper er op zijn beurt mee instemt de prijs te betalen.

2. INLEIDING

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten, huidige en toekomstige, gesloten tussen de webshop https://www.klinicare-shop.com en de Koper. Door gebruik te maken van de website aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals die op de website staan.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn in principe altijd en uitsluitend van toepassing, maar specifieke afwijkingen zijn mogelijk. Dergelijke afwijkingen zijn slechts geldig voor zover ze het resultaat zijn van onderling akkoord en uitdrukkelijk schriftelijk zijn voorzien. Indien dit het geval is, geldt de afwijking slechts ter vervanging van of aanvulling op de clausules waarop zij betrekking heeft. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Klinicare Shop Bénélux behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Elke wijziging heeft geen invloed op lopende bestellingen en de daaruit voortvloeiende contracten.

3. AANBOD EN AANVAARDING

3.1. Het aanbod

Alle aanbiedingen worden met de grootste zorg online gezet. Klinicare Shop Bénélux verbindt zich ertoe voldoende informatie te verstrekken over de kenmerken van de producten, met inbegrip van technische beschrijvingen en foto's ter illustratie van deze producten, dit alles voor zover de technische middelen dit toelaten en volgens de beste marktnormen. Om dit te doen, Klinicare Shop Bénélux leunt zwaar op gegevens die haar door haar partners en/of leveranciers worden verstrekt. De afbeeldingen die op de website worden weergegeven, geven een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de belangrijkste kenmerken van onze producten.

Elk bod van Klinicare Shop Bénélux vormt een eenvoudige uitnodiging aan de Koper om een bestelling te plaatsen en kan dus niet worden beschouwd als een vast aanbod met betrekking tot Klinicare Shop Bénélux. De aanbiedingen op de website zijn slechts geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien een door u besteld product niet op voorraad is, Klinicare Shop Bénélux zal u binnen vijftien (15) dagen na het plaatsen van de bestelling duidelijk per e-mail informeren.

Klinicare Shop Bénélux behoudt zich het recht voor om aan een aanbod specifieke voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld door er een beperkte geldigheidsduur aan te verbinden. Deze specifieke voorwaarden worden u uitdrukkelijk meegedeeld voordat u de bestelling plaatst.

Indien een aanbieding duidelijk het voorwerp uitmaakt van een vergissing of onvolkomenheid, Klinicare Shop Bénélux is er niet aan gebonden. Bekende of duidelijke fouten in de prijsaanduiding, zoals duidelijke onnauwkeurigheden, kunnen door Klinicare Shop Bénélux worden gecorrigeerd, zelfs na het sluiten van het contract.

In geval van een afwijking in ons online bestelsysteem, dient de Koper contact op te nemen Klinicare Shop Bénélux om meer specifieke producten te verkrijgen. Een dergelijk aanbod op naam is dertig (30) dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn is aangegeven. Deze algemene voorwaarden blijven van toepassing op dit aanbod, evenals op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3.2. De kosten

Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW en alle andere taksen. De prijs van het individuele product is exclusief (i) leverings- en installatiekosten, evenals alle bijkomende gerelateerde kosten (zie verzekering voor verzending) en (ii) kosten in verband met het gebruik van bepaalde betaalmethoden, indien deze uitdrukkelijk zijn meegedeeld aan de Koper.

LET OP: Hoewel Klinicare Shop Bénélux doet er alles aan om een volledige prijs aan te geven, kan het zijn dat bepaalde bijzondere omstandigheden tot extra kosten leiden, zoals bij internationale verzending (buiten de EU) of aanvullende verzekeringen. Deze bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld invoerrechten, transport- en leveringskosten, portokosten of premies vallen, zijn ten laste van de Koper en worden pas meegedeeld na bevestiging van de bestelling.

Indien de Koper handelt in het kader van zijn handels- of beroepsactiviteit, kan de prijs exclusief btw en andere belastingen worden weergegeven als hij hier uitdrukkelijk om verzoekt. Hiervoor dient de Koper ons zijn ondernemingsnummer te bezorgen.

Klinicare Shop Bénélux heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die op de site zijn vermeld op het moment van het plaatsen van de bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in het btw-tarief, wordt dit aan de koper in rekening gebracht.

3.3. Aanvaarding

Indien de Koper een product wenst aan te schaffen uit het assortiment van Klinicare Shop Bénélux, dient hij hiervoor een aanbod te doen via de online bestelmethode. Dit aanbod is bindend voor de Koper.Klinicare Shop Bénélux stuurt uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het plaatsen van de bestelling een bevestiging van de bestelling per e-mail naar het door de Koper opgegeven adres. Deze orderbevestiging vormt het moment van het sluiten van het contract.

Klinicare Shop Bénélux kan te allen tijde beslissen om geen orderbevestiging te sturen of een bestelling eenzijdig te weigeren, in een uitdrukkelijke verklaring. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden afgerond,Klinicare Shop Bénélux informeert de Koper en biedt hem eventueel een alternatief product aan. Of Klinicare Shop Bénélux weigert de bestelling of gaat de Koper niet akkoord met de voorgestelde alternatieven, dan kan er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds gedane betalingen onverwijld terugbetaald. Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

In overeenstemming met de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat een contract rechtsgeldig tot stand komt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Om het contract te bewijzen, Klinicare Shop Bénélux mag gebruik maken van alle elektronische bestanden die haar ter beschikking staan, binnen de door de wet toegestane grenzen. Met name het ontbreken van een traditionele handtekening van digitale of elektronische kwaliteit tast op geen enkele wijze de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan aan.

4. BETALING

Elke betaling wordt in principe direct verwerkt, d.w.z. wanneer de bestelling door de koper is geplaatst. Wij accepteren de volgende betalingen:

 • MasterCard

 • VISA

 • Bancontact/Maestro

 • KBC/CBC Online

 • ING Thuisbank

 • Belfius Netbanking

Klinicare Shop Bénélux doet wat nodig is om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Deze veiligheid borgen wij door het inschakelen van gespecialiseerde partijen zoals gecertificeerde creditcarduitgevers en betalingspartners.

Klinicare Shop Bénélux zal aan zijn leveringsverplichting voldoen zodra volledige betaling van de prijs heeft plaatsgevonden.Klinicare Shop Bénélux behoudt de eigendom van alle bestelde producten tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen onder dit contract, ongeacht of de levering al heeft plaatsgevonden.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal een intrest van 12% voor het lopende jaar vanaf de factuurdatum worden gevorderd om de kosten te dekken die verband houden met het ontbreken van contanten als gevolg van de laattijdige betaling. Om de kosten te dekken van de maatregelen die zijn genomen VOOR de invorderingsopdracht, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele en onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van € 50,00 opeisbaar. Naast deze kosten en rente kan het bedrag van onze facturen door een incassobureau worden verhoogd met € 12,50 per gedane aanmaning zelf vermeerderd met € 30,- per rit.

Voor elk geschil zijn enkel de Rechtbanken van Brussel en het Belgisch recht bevoegd. Facturen worden beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. Elke factuur die niet binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven wordt betwist, wordt geacht door de klant te zijn aanvaard.

De inning van onbetaalde facturen wordt toevertrouwd aan INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® (merk geldig vertegenwoordigd door haar moedermaatschappij, haar filialen, dochterondernemingen en franchises verspreid over Europa waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op www.recover.eu). De u betreffende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het innen van onze schulden (contactgegevens: namen, adressen, telefoon, e-mails, enz... en facturatiegegevens: nummer, datum, bedragen en betalingen, enz...) worden meegedeeld aan INTERNATIONAL RECOVER COMPANY® en door laatstgenoemde worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de verschuldigde bedragen te innen. Deze zelfde persoonsgegevens kunnen ook, voor hetzelfde doel en met inachtneming van het criterium van materiële en temporele noodzaak, worden meegedeeld aan al haar onderaannemers (callcenter, incassobureaus, advocaten, enz.).

5. LEVERING EN INSTALLATIE

Elke bestelling wordt steeds met de grootste zorg behandeld, binnen vijftien (15) dagen na de bevestiging van de bestelling. In uitzonderlijke gevallen, Klinicare Shop Bénélux erkent het recht een langere levertijd te bedingen. Deze bijzondere leveringstermijnen zullen steeds binnen een redelijke termijn na de bevestiging van de bestelling aan de Koper worden meegedeeld. De op onze site vermelde leveringsdata zijn louter indicatief. De koper kan de overeenkomst alleen herroepen als Klinicare Shop Bénélux niet binnen de afwijkende termijn levert. In een dergelijk geval van beëindiging, Klinicare Shop Bénélux onverwijld alle betaalde bedragen terugbetalen, uiterlijk veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst.

Klinicare Shop Bénélux kunnen voor de levering gebruik maken van externe partijen/vervoerders. Het inschakelen van externe partijen kan invloed hebben op de levering.Klinicare Shop Bénélux aanvaardt geen verantwoordelijkheid als de levering te laat gebeurt, of als de bestelling verloren gaat door toedoen van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht. Als een reeds verzonden bestelling niet binnen de aangegeven tijd wordt afgeleverd, wordt er een onderzoek geopend bij de vervoerder, wat enkele dagen kan duren. Gedurende deze periode zijn terugbetalingen of vervangende zendingen niet mogelijk.

 

Er is sprake van levering zodra de bestelde producten eenmalig op het aangegeven adres zijn afgeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de overeengekomen plaats te laten plaatsvinden, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen derde. Indien de levering mislukt door een tekortkoming van de Koper of de door hem aangewezen derde, komen de kosten van deze poging tot levering volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het moment van levering, dient de Koper de door de externe vervoerder voorgestelde procedure te volgen. Klinicare Shop Bénélux draagt het risico van beschadiging en/of verlies van de goederen tot het moment van bezorging. Het risico gaat over op de Koper vanaf het moment dat de bestelde producten door de Koper of een door hem aangewezen derde zijn ontvangen. Elke levering vereist in principe de ondertekening van een leveringsbevestiging, maar het ontbreken van een dergelijke ondertekening heeft geen invloed op de risico-overgang.

6. GEBREKEN EN KLACHTEN

Klinicare Shop Bénélux heeft altijd de ambitie om klanten tevreden te stellen met haar producten. Het bestaan van gebreken en het formuleren van klachten kan echter niet volledig worden uitgesloten. Onze garantiebenadering stelt ons in staat om uw tevredenheid terug te verdienen. Opgelet, deze garantie geldt enkel voor zover aan de voorziene voorwaarden is voldaan. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk meegedeeld.

De wettelijke waarborg zoals voorzien door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek is volledig van toepassing op dit contract. Bijgevolg heeft elke Koper recht op herstelling als hij een gebrek aan overeenstemming van de verkochte goederen constateert, op voorwaarde dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. De Consument profiteert ook van een wettelijke garantie van twee (2) jaar op houdbare goederen of zonder vervaldatum. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierechten indien hij op het moment van de verkoop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door hem aangewezen derde de producten ontvangt, is deze verplicht deze nauwkeurig te onderzoeken. De Koper dient bij niet-nakoming de volgende acties te ondernemen:

 1. De Koper dient zijn klacht kenbaar te maken aan Klinicare Shop Bénélux schriftelijk, op uitdrukkelijke en gemotiveerde wijze en zonder enige dubbelzinnigheid. Het is de plicht van de Koper om zijn klacht voldoende te onderbouwen, bij voorkeur met alle redelijk beschikbare technische middelen, zoals foto's of video's. De klacht moet worden meegedeeld:

  1. Binnen zeven (7) kalenderdagen na levering, indien het product een van buitenaf zichtbaar gebrek vertoont;

  2. Binnen zeven (7) kalenderdagen na kennisname als het product wordt gekenmerkt door een verborgen gebrek;

  3. Uitzondering voor Consumenten: binnen twee (2) maanden na bekendmaking als het product wordt gekenmerkt door een verborgen gebrek. Alles conform de wettelijke garantietermijn.

 2. De Koper dient de producten terug te sturen binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de melding van de klacht. Defecte producten moeten worden verzonden naar Klinicare Shop Bénélux in originele staat, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de factuur en een geldig betalingsbewijs. Elke inbreuk op deze verplichting impliceert een evenredige vermindering van de terugbetaling. Retourkosten zijn altijd voor rekening van de Koper.

Retourzending is altijd voor risico van de Koper.Klinicare Shop Bénélux raadt aan om de producten aangetekend en verzekerd terug te sturen, om het risico van verlies en diefstal te vermijden.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage van het product of door het per ongeluk of opzettelijk aanbrengen van wijzigingen door de Koper, inclusief oneigenlijk en onjuist gebruik en blootstelling aan vocht, vuur, aardbeving of andere externe oorzaken.

 • Schade veroorzaakt door installatie en gebruik van producten die niet voldoen aan de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie worden ook verzonden via elektronische communicatiemiddelen.
   

Bij gebreke van een gegronde klacht heeft de Koper niet het recht de producten te retourneren. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, heeft de Koper eerst recht op kosteloze reparatie of vervanging, voor zover de situatie dit toelaat. Klinicare Shop Bénélux is alleen aansprakelijk voor vergoeding wanneer het herstel of de vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. Koper dient dit op duidelijke en gemotiveerde wijze te communiceren. Een eventueel daaruit voortvloeiende schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag.

Indien niet aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan en goederen daardoor ten onrechte worden geretourneerd, Klinicare Shop Bénélux zal de producten terugsturen naar de Koper. De kosten verbonden aan deze retourzending zijn voor rekening van de Koper. In dit geval,K linicare Shop Bénélux is vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden op te slaan, zolang deze retourkosten niet zijn betaald.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

Elke consument heeft een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI. 47 van het Wetboek van economisch recht, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan. Overeenkomstig dit herroepingsrecht heeft de Consument het recht om binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product te besluiten de aankoop te herroepen. De Consument is geen enkele boete of schadevergoeding verschuldigd, noch hoeft hij zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht te motiveren.Klinicare Shop Bénélux stelt het echter op prijs feedback van u te ontvangen om onze diensten te verbeteren.

Indien de consument op geldige wijze gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,Klinicare Shop Bénélux zal de Consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen.Klinicare Shop Bénélux zal de terugbetaling uitvoeren op dezelfde bankrekening waarvan de eerste betaling is ontvangen, tenzij de consument uitdrukkelijk anders heeft besloten. Voor terugbetaling worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht.

Aandacht ! Indien de Consument een betaalmethode heeft gekozen die afwijkt van de goedkoopste standaardmethode, worden deze extra bezorgkosten niet terugbetaald.

De consument heeft niet het recht om zijn aankoop te annuleren in de volgende gevallen:

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1 ° Wetboek economisch recht);

 • de levering van goederen volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);

 • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken (artikel VI.53.5° Wetboek van Economisch Recht);

 • de levering van goederen die, na te zijn geleverd, door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen (artikel VI.53.6° Wetboek van economisch recht);

 • de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken (artikel VI.53.9° Wetboek van Economisch Recht);

 • de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken (artikel VI.53.10° Wetboek van economisch recht);

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest (artikel VI.53.13° Wetboek economisch recht) ;

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet dit steeds uitdrukkelijk en ondubbelzinnig en schriftelijk meedelen. Deze mededeling moet gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

 • vanaf de dag van ontvangst (fysiek) van de producten (verkoopcontract)

 • vanaf de dag van het sluiten van het contract (dienstverleningscontract)
   

Het is aan de Consument om aan te tonen dat hij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Hij moet de volgende informatie duidelijk aan Klinicare Shop Bénélux meedelen:

 • Vermelding van de volgende drie data: datum van de bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt ingeroepen;

 • Naam en adres van de consument;

 • Handtekening van de Consument.
   

Na kennis te hebben gegeven van zijn beslissing van Klinicare Shop Bénélux, moet de Consument de goederen onverwijld aan hem retourneren, binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. Deze retourzending dient via een erkende vervoerder te worden verzonden. Het retourneren van een bestelling is in alle gevallen voor rekening en risico van de Consument. Klinicare Shop Bénélux behoudt zich het recht voor om terugbetaling op te schorten zolang er geen bewijs van terugzending is overlegd door de Consument.

De Koper is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hun behandeling als dit verder gaat dan nodig is om hun aard, hun kenmerken en hun werking vast te stellen. Klinicare Shop Bénélux is gerechtigd bij de vergoeding naar rato rekening te houden met deze waardevermindering.

Er wordt misbruik gemaakt van het herroepingsrecht door de consument, wanneer hij niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden. De producten worden in dat geval voor eigen rekening en risico teruggestuurd naar de Consument.Klinicare Shop Bénélux verbindt zich ertoe de redenen van terugzending duidelijk aan de Consument mee te delen.

8. OVERMACHT

Indien Klinicare Shop Bénélux geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen door een omstandigheid buiten haar macht, dan is er sprake van overmacht. In dit geval Klinicare Shop Bénélux is niet gebonden aan haar verplichtingen jegens de wederpartij. Klinicare Shop Bénélux gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven eigendom van Klinicare Shop Bénélux  en/of de begunstigde. Intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrecht, merkenrecht, modelrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder knowhow, technische methoden en concepten en/of commerciële producten waarop al dan niet octrooi rust._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Klinicare Shop Bénélux  hecht veel belang aan zijn intellectuele eigendomsrechten en heeft alle mogelijke maatregelen genomen om deze te beschermen.

De reclametekens die wij gebruiken op onze website zijn beschermd als (geregistreerde) handelsnamen. De Koper heeft niet het recht om de in dit artikel beschreven intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of te wijzigen, behalve voor eenvoudig privégebruik van het product zelf. Elke schending van bestaande intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De door u verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen en voor het opstellen van rekeningen en garantiecontracten. Als deze informatie ontbreekt, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. De verzending van onjuiste of vervalste persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een schending van deze verkoopvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring  van kracht, beschikbaar op de  website Klinicare Shop Bénélux

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten is met uitsluiting van ieder ander het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de aanbiedingen van Klinicare Shop Bénélux, of met haar gesloten overeenkomsten, vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

bottom of page