Privacy Policy / Cookie Policy

Privacybeleid ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN PRIVACY CHARTER ARTIKEL 1: DOEL

Het doel van deze "algemene gebruiksvoorwaarden" is om een ​​wettelijk kader te bieden voor de leveringsvoorwaarden van de diensten van de site klinicare.be en het gebruik ervan door de "Gebruiker".

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke gebruiker die toegang wil tot de site. Ze vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de gebruiker betekent aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

In geval van niet-aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden bepaald in dit contract, moet de Gebruiker afstand doen van de toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden. klinicare.be behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

klinicare.be wil u ook informeren over eventuele verwerkingen van uw persoonsgegevens en over uw rechten in dit verband. Door onze site te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door klinicare.be op de manier beschreven in dit document.

ARTIKEL 2: JURIDISCHE KENNISGEVING

2.1 Sitebeheerder
Bedrijfsnaam : Business Medical Center sa
Verantwoorelijke : Jean-Luc HEUZER
Hoofdvestigingsadres : 123 Boulevard Saint Michel, 1040 Etterbek
Telefoon : 02 648 67 76
Mail : info@klinicare.be
Ondernemingsnummer : BE 0442.743.929
BTW nummer : BE 0442.743.929

2.2 Site editor
Bedrijfsnaam : Neocity Sprl
Verantwoordelijke : Eric Merken
Hoofdzetel: rue du Merlo, 33 1180 Bruxelles
Telefoon : +32 (0)2 374 63 84
Mail : legal@oye-oye.net

2.3 Site-hosting
Host van de site : OVH
Hoofdzetel : 2 rue Kellermann – F-59100 Roubaix

ARTIkel 3 : Definities

Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te definiëren:

Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die gebruik maakt van de site of een van de diensten die door de site worden aangeboden

Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die door de gebruiker binnen de site worden verzonden.

Lid: de Gebruiker wordt lid wanneer hij op de site wordt geïdentificeerd.

Gebruikersnaam en wachtwoord: dit is alle informatie die nodig is om een ​​Gebruiker op de site te identificeren.

De gebruikersnaam en het wachtwoord geven de gebruiker toegang tot diensten die zijn gereserveerd voor leden van de site. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

ARTIKEL 4: TOEGANG TOT DIENSTEN

De site geeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

Presentatie van diensten

en of

Diensten of apparatuur bestellen

en of

Reserveren in het etablissement

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor zijn rekening.

De site zet alle middelen in die haar ter beschikking staan ​​om een ​​kwaliteitsvolle toegang tot haar diensten te garanderen. Aangezien het een middelenverbintenis is, verbindt de site zich er niet toe dit resultaat te bereiken.

Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van het netwerk of de server, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Meat-bar.be

De toegang tot de diensten van de site kan op elk moment het voorwerp uitmaken van een onderbreking, opschorting of wijziging zonder voorafgaande kennisgeving voor onderhoud of voor enig ander geval. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen naar aanleiding van de onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om per e-mail contact op te nemen met de site op het adres: info@klinicare.be

ARTIKEL 5: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De merken, logo's, tekens en alle andere inhoud op de site zijn onderworpen aan bescherming door de Intellectual Property Code en meer in het bijzonder door het auteursrecht.

De gebruiker vraagt ​​de voorafgaande toestemming van de site voor elke reproductie, publicatie, kopie van de verschillende inhoud.

De Gebruiker stemt ermee in de inhoud van de site in een strikt privé-context te gebruiken. Gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

Alle inhoud die door de gebruiker wordt geplaatst, valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De Gebruiker stemt ermee in geen inhoud te uploaden die de belangen van derden zou kunnen schaden. Elke rechtsvordering die door een benadeelde derde tegen de site wordt ingesteld, is voor rekening van de Gebruiker.

Gebruikersinhoud kan op elk moment en om welke reden dan ook door de site worden verwijderd of gewijzigd. De Gebruiker ontvangt geen enkele rechtvaardiging of kennisgeving voorafgaand aan het verwijderen of wijzigen van Gebruikersinhoud.

ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEID EN OVERMACHT

De bronnen van de op de site verspreide informatie worden betrouwbaar geacht. De site behoudt zich echter het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De informatie op de site is alleen voor informatieve doeleinden. Zo neemt alleen de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie en inhoud op deze site.

Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks schade veroorzaakt, moet worden vergoed ten voordele van de site.

Een optimale garantie van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens wordt door de site niet gegarandeerd. De site verbindt zich er echter toe om alle nodige middelen te gebruiken om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij.

ARTIKEL 7: HYPERTEXT LINKS

klinicare.be kan een aantal hyperlinks naar andere sites bevatten. Heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

ARTIkel 8 : COOKIES

Het browsen op de klinicare.be-site veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

De Gebruiker kan de installatie van cookie(s) deactiveren door de instellingen van zijn browsersoftware aan te passen.

De site klinicare.be maakt gebruik van de analysetool "Google Analytics".

De verzamelde gegevens zijn statistische gegevens over sitebezoeken, niet persoonlijk.

Ze worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Controleer of de doelgroep wordt bereikt;
  • Verbetering van de natuurlijke verwijzing naar de site;
  • Controleer of de site voldoende zichtbaarheid heeft;
  • Bepaal de acties die moeten worden ondernomen om de zichtbaarheid van de diensten die door de site worden aangeboden te verbeteren.

Voor meer informatie over het privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics, zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

De site bewaart de gegevens die zijn verzameld door Google Analytics

voor onbepaalde tijd☒/14 maand☐/26 maand☐/38 maand☐/50 maand☐ / (https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fr)

Als u niet wilt dat Google Analytics uw activiteit op de sites die u bezoekt kan analyseren, kunt u de browser-add-on installeren om u af te melden voor Google Analytics : (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr)

De site bevat computerapplicaties van derden. Dit kan met name het geval zijn bij buttons/links met sociale netwerken (dit is onder meer het geval van de "Delen", "Vind ik leuk"-knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Google+, etc.). We nodigen u daarom uit om hun cookiebeheerbeleid en in het bijzonder de bescherming van de privacy te raadplegen.

ARTIKEL 9: PRIVACYBELEID

Showcase site
klinicare.be verzamelt alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de doeleinden van bepaalde diensten en in het bijzonder via contactformulieren of reserverings- of offerteaanvraagformulieren. De verzamelde gegevens bestaan ​​alleen uit informatie die door de gebruiker is ingevoerd en door de gebruiker op het scherm zichtbaar is. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen of om reserveringen of bestellingen te verwerken. De gegevens worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om contact op te nemen of de bestelling te verwerken.

Elke gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek te richten aan het adres van het hoofdkantoor van de persoon die verantwoordelijk is voor de site, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie zal ooit worden gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker van de site, noch uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden.

Ecommerce
In het geval van een online verkoopsite zijn aanvullende documenten beschikbaar op de site. Ze specificeren de verkoopvoorwaarden, intrekking en wijziging van persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor de verkoop en levering van de aangeboden producten.

Algemeen
Elke gebruiker heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

aRTIKEL 10: ONTWIKKELING VAN HET CONTRACT

De site behoudt zich het recht voor om op elk moment de clausules in dit contract te wijzigen.

ARTIKEL 11: DUUR

De duur van dit contract is onbeperkt. Het contract heeft gevolgen voor de Gebruiker door het gebruik van de dienst.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Op dit contract is Belgisch recht van toepassing. Bij gebreke van een minnelijke oplossing van een geschil tussen de partijen, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.